Wrzesień '11

Pierwsze odbiory prac remontowo-budowlanych

Kontynuowano prace rozbiórkowe m.in.: wyburzenie ściany granicznej pomiędzy Pałacem Czartoryskich i Pałacem Lubomirskich oraz prace remontowo-budowlane m.in.: zbrojenie i betonowanie stropów nad salami II piętra. Realizowano kolejny etap prac związanych z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i gazowymi. Dokonano komisyjnych, częściowych odbiorów prac konserwatorskich dotyczących elewacji oraz stolarki okiennej. W odbiorach uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zespół przygotowujący scenariusz nowej ekspozycji przekazał Fundacji koncepcję scenariusza. Odbyło się posiedzenie Grona Ekspertów w składzie: Paweł Jaskanis, prof. Teresa Grzybkowska, prof. Jan Ostrowski, prof. Stanisław Waltoś, prof. Jerzy Wyrozumski, prof. Zdzisław Żygulski jun., na którym pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt scenariusza. Projekt został następnie przyjęty przez Adama Karola Czartoryskiego- Fundatora i Prezydenta Rady Fundacji XX Czartoryskich.