Biblioteka

Kierownik Biblioteki: dr Paweł Wierzbicki
Zastępca Kierownika: Agnieszka Lekarczyk
Adres: Biblioteka Książąt Czartoryskich
31-018 Kraków, ul. św. Marka 17
tel. +48 12 370 54 20, +48 12 370 54 21
fax. +48 12 370 54 25

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00

Czytelnia czynna:

Od dnia 2.05.2012 Czytelnia będzie otwarta w godzinach:

Poniedziałek – Piątek:
9.00 - 15.45

Sobota:
9.00 – 13.45
(tylko korzystanie z druków i rękopisów zamówionych najpóźniej do piątku do godz. 13.00)

Zbiory biblioteczne służą do prowadzenia prac naukowo-badawczych. Prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki nabywa się z chwilą uzyskania karty czytelnika wydawanej na podstawie dowodu tożsamości i drugiego dokumentu ze zdjęciem (w przypadku studentów winien to być indeks lub legitymacja studencka). Koszt wydania karty czytelnika uprawniającej do całorocznego korzystania z Biblioteki wynosi 10 PLN.

Osoby zamierzające korzystać ze zbiorów specjalnych - rękopisów, szczególnie cennych starodruków (inkunabuły, cimelia) są zobowiązane okazać pismo polecające z uczelni lub zatrudniającej instytucji, określające temat zamierzonych badań i uzyskać zgodę kierownika właściwego działu na udostępnienie zbiorów. Obowiązek ten nie dotyczy osób posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Pozostali czytelnicy, nie będący pracownikami uczelni lub instytucji naukowo-badawczych, mogą korzystać ze zbiorów specjalnych tylko w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu zgody kierownika odpowiedniego działu.

 

Reprografia:

Wykonywanie fotografii cyfrowych może się odbywać jako:
- samodzielne fotografowanie „z ręki” z przeznaczeniem do prac badawczych;
- zamawianie usługi z przeznaczeniem do celów wydawniczych.

Samodzielne fotografowanie zbiorów jest możliwe tylko w przypadku obiektów, których stan zachowania i wymogi konserwatorskie na to pozwalają.

Opłaty za karnety, uprawniające do samodzielnego wykonywania fotografii przez czytelników /bez użycia statywu i lampy błyskowej/ - wynoszą odpowiednio:
1/ Karnet jednodniowy - 30 zł brutto
2/ Karnet 7-dniowy -  60 zł brutto
3/ Karnet 30-dniowy - 100 zł brutto

Fotografie cyfrowe wykonane z ręki oraz kserokopie mogą być wykorzystane wyłącznie do  celów naukowo-badawczych, bez prawa do reprodukowania, jak i bez prawa do ich rozpowszechniania
w celach zarobkowych.


Nagranie pierwszego z cyklu sześciu wykładów organizowanych w Bibliotece XX. Czartoryskich pod wspólnym tytułem " Kolekcja Czartoryskich - zbiory i ludzie" . Wykład został wygłoszony 28 listopada 2016 roku przez kustosza dr hab. Janusza Pezdę. Cykl wykładów współorganizowany jest przez Fundacje XX. Czartoryskich oraz Muzeum Narodowe w Krakowie