O Fundacji

Celem Fundacji jest ochrona Biblioteki i Muzeum XX. Czartoryskich oraz nieruchomości wchodzących w skład majątku w Krakowie i Sieniawie, jako historycznej, nierozerwalnej całości, jak również udostępnianie powyższych zbiorów społeczeństwu.

Zadania te Fundacja realizuje między innymi poprzez:

 • dbanie, należyte przechowywanie i konserwację zbiorów bibliotecznych i muzealnych,
 • eksponowanie jak największej części zbiorów w drodze organizowania wystaw stałych i czasowych,
 • udostępnianie zbiorów znajdujących się poza ekspozycją
 • opracowywanie naukowe zbiorów
 • popularyzacja zbiorów poprzez publikacje i odczyty
 • poszukiwanie i rewindykacja obiektów uprzednio należących do ww. zbiorów, a uznanych za zaginione,
 • uzupełnianie zasobów bibliotecznych i muzealnych poprzez nabywanie nowych obiektów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
  • organizowanie szkoleń i konferencji w pomieszczeniach własnych
  • świadczenie usług z zakresu prac badawczych i konserwatorskich
  • reprodukcję zbiorów własnych (zdjęcia, slajdy, kserokopie)
  • działalność wydawniczą
  • oprowadzanie po zbiorach muzealnych i organizowanie prezentacji druków i rękopisów